numidians from  canary islands 

 

Jugurtha  - Jⵓⴳⵓⵔⵜⵀⴰ
Libyan King of Numidia
(ca. 160 – 104 BC)


ⴰⵣⵓⵍ   ⵡⴻⵍⵛⵄⵎⵎⴻ  ⵏⵄⵜⵔⴻ ⵏⴰⵜⵉⵄⵏ ⵔⴻⵏⴰⵉⵙ ⴷⴻ ⵛⴻⵙ ⵛⴻⵏⴷⵔⴻⵙ ⵉⵍ ⴻⵙⵜ ⵜⴻⵎⵃⵙ ⵃⵄⵓⵔ ⵏⵄⵓⵙ ⴻ ⵔⴻⵖⵄⵉⵔ ⵍⴰ   ⵍⵓⵎⵉⴻⴻⵔⴻ    ⵊⴻ ⴷⴻⴷⵉⴻ ⵛⴻ ⵙⵉⵜⴻ ⴰⵓⵅ ⵀⴻⵔⵄⵙ  ⵉⵎⴰⵣⵉⴳⵀⴻⵏ ⴷⴻ   ⵍⵉⴱⵢⴰ   ⵎⵄⵔⵜ ⵃⵄⵓⵔ ⵍⴰ ⵍⵉⴱⴻⵔⵜⴻⴻ ⴻⵜ ⵊ ⵄⵓⴱⵍⵉⴻ  ⵃⴰⵙ ⵓⵏ ⵀⵄⵎⵎⴻ ⵇⵓⵉ ⵙⴻ ⵏⵄⵎⴻ   ⴰⵍⵉ ⵎⴻⵛⴻⵍⵉ  ⵎⵄⵔⵜ ⵃⵄⵓⵔ ⵍⴰ ⵍⵉⴱⴻⵔⵜⴻⴻ ⴷⴻ ⵙⵄⵏ ⵃⴻⵓⵃⵍⴻ

AZUL WELCOMME NUMIDIANS PEOPLE FROM AFRIKA & CANARY ISLANDS

Watch live streaming video from amazighunited02 at livestream.com

live tv amazighunited02

ⵍⴻ ⵊⵄⵓⵔ ⵙⴻ ⵍⴻⵖⴻ

ⴰⵍⵉ  ⵎⵉⵛⵉⵍⵉ  ⴰⵎⴰⵣⵉⴳⵀ

ⴻⵏ ⵎⴻⵎⵄⵉⵔⴻ ⴷⴻ ⴰⵍⵉ ⵎⴻⵛⴻⵍⵉ  ⵇⵓⴻ ⵊⴻ ⵛⵄⵏⵏⴰⵉⵙⵙⴰⵉⵙ ⵃⴰⵙ ⵎⴰⵉⵙ ⵇⵓⴻ ⵊ ⴰⵉ ⴷⴻⵛⵄⵓⵖⴻⵔⵜ ⴰ ⵜⵔⴰⵖⴻⵔⵙ ⵍⴰ ⵛⴰⵓⵙⴻ ⴱⴻⵔⴱⴻⵔⴻ ⴻⵜ ⵊⴻ ⵍⵓⵉ ⵔⴻⵏⴷ ⵀⵄⵎⵎⴰⴳⴻ